• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศลาว เวียงจันทร์

สรุปข้อมูล ประเทศลาว โดย BkkFly.comข้อมูลทั่วไป

ชื่อประเทศเป็นทางการ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

ประธานประเทศ
ฯพณฯ คำไต สีพันดอน

นายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ บุนยัง วอละจิด

พื้นที่
236,800 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 แขวง (จังหวัด) และ 2 เขตการปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์ และเขตพิเศษไซสมบูน)

เมืองหลวง
นครเวียงจันทน์ (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วนแขวงเวียงจันทน์เป็นอีกแขวงหนึ่งที่อยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์)

ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.กม. เป็นภูเขาและที่ราบสูง ประมาณ 9 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่ราบจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก ด้านตะวันออกเป็นแนวภูเขายาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ จากภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้ สปป.ลาว มีแม่น้ำที่เกิดจากแนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นจำนวนมาก แม่น้ำเหล่านี้จะไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ลงมาสู่พื้นที่ราบทางทิศตะวันตก และไหลลงแม่น้ำหลัก สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจหล่อเลี้ยงประเทศ คือ แม่น้ำโขง(ไหลผ่านลาว 1,865 กม.)

ภูมิอากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา ต่ำสุด 10 องศา
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ต่อปี ความชื้น 70-80 %

ภาษา
ภาษาลาว

หน่วยเงิน
กีบ อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท เท่ากับ 266 กีบ (26 ต.ค.2548)

ประชากร (2548)

5,609,997 ล้านคน

ศาสนา (2548)
พุทธร้อยละ 85 บูชาผีสาง/เทวดาและอื่นๆ ร้อยละ15 

การเข้าเมือง
บุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดประสงค์เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว. สามารถใช้หนังสือเดินทาง (ที่อายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน) เดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้ไม่เกิน 30 วัน และในกรณี่ที่ประสงค์จะพำนักเกิน 30 วัน จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของลาวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยเสียค่าธรรมเนียม 600 บาท ในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วนและมิได้ขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ลาว สามารถขอวีซ่าประเภท Visa on Arrival ที่ด่านสากลลาวได้

การเดินทางโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)
ท่านสามารถทำบัตรผ่านแดนเข้า สปป.ลาวได้ที่ศาลากลางจังหวัดต่างๆ ของไทยที่มีจุดผ่านแดนถาวร (ด่านสากล) ตามชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว โดยใช้หลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและรูปถ่าย 2 ใบ เสียค่าธรรมเนียม 40 บาท โดยสามารถพำนักที่ สปป.ลาวได้ 3 วัน(2คืน) และเมื่อเดินทางเข้า สปป.ลาว จะสามารถเดินทางได้ในขอบเขตที่ทางการลาวกำหนด เช่น หากเดินทางจากจังหวัดหนองคายไปนครหลวงเวียงจันทน์โดยใช้บัตรผ่านแดนห้ามเดินทางออกนอกเขตนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นต้น                                            

สถานที่ท่องเที่ยว

นครหลวงเวียงจันทน์
นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว ก่อนหน้านี้เรียกว่า "กำแพงนครเวียงจันทน์" นครหลวงเวียงจันทน์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่
พระธาตุหลวง  เป็นพระธาตุใหญ่และสวยงามที่สุดในสปป.ลาว สร้างโดยช่างโบราณลาว มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมของลาว ล้านช้าง ด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานอยู่ ส่วนองค์พระธาตุหลวงเหลืองอร่ามดุจทองที่ปรากฏด้านหลังอนุสาวรีย์นั้น เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในแต่ละปีจะมีงานนมัสการพระธาตุหลวงที่ยิ่งใหญ่ในคืนเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ
วัดองตื้อ  สร้างขึ้นสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.) ภายหลังที่เจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างเมืองเเวียงจันทน์ 6 ปี สันนิษฐานว่าสร้างครอบวังเก่าในสมัยขอม แต่ก่อนเรียก "วัดไชยะพูม" เมื่อมีพระพุทธรูปองตื้อมาประดิษฐานที่นี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่า "วัดองตื้อ"
วัดสีสะเกด  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2361 (ค.ศ.1818) ตามคำสั่งของเจ้าอนุวงศ์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังหลวงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวัดที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ เนื่อจากเป็นวัดเก่าแก่ในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ไม่ถูกทำลายจากสงคราม ลักษณะพิเศษของวัดนี้อยู่ที่ความอลังการของพระพุทธรูป 6,840 องค์ ที่ฝังอยู่ตามช่องกำแพง
ประตูชัย  เป็นอนุสรณ์สถานและเป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1962 ตั้งอยู่บนถนนล้านช้าง นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นบันไดไปบนอนุสาวรีย์เพื่อชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ได้
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น วัดสีเมือง ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์ไกสอนพมวิหาร เขื่อนน้ำงึม

หลวงพระบาง
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาว ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 420 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางและเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านช้าง ในช่วงศตวรรษที่ 13-16 รุ่งเรืองด้วยวัดวาอารามที่งามวิจิตร บ้านช่องได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโคโลเนียล (Colonail) ของฝรั่งเศส ด้วยเหตุนี้หลวงพระบางจึงได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดเชียงของ พระธาตุจอมพูสี วัดวิซุน วัดแสนสุขาราม หอพิพิธภัณฑ์ พระราชวังเก่าหลวงพระบาง ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี

จำปาสัก
แขวงจำปาสัก เป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจภาคใต้ของลาว ในอดีตหลายร้อยปีที่ผ่านมาเคยเป็นแขวงที่ลือชื่อในสมัยขอมโบราณ และเป็นดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้างที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินวัดพู (แหล่งมรดกโลก) น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกหลี่ผี

เชียงขวาง
แขวงเชียงขวางตั้งอยู่ทางภาคเหนือของลาว และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ ทุ่งไหหิน อยู่ห่างจากเมืองโพนสะหวันซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร มีไหน้อยใหญ่ที่สร้างจากหินจำนวนมากกระจายไปทั่วเขตภูเพียง เชียงขวาง โดยไหหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสูงถึง 3.25 เมตร ปากกว้าง 3 เมตร
สะหวันนะเขต
แขวงสะหวันนะเขต เป็นแขวงที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรม มีโบราณสถานที่เก่าแก่ บรรจุศิลปะลวดลายแบบขอม ซึ่เชื่อกันว่าสร้างในศตวรรษที่ 11 ได้แก่ หอเทวาลัย บ้านเฮือนหิน เมืองสองคอน และธาตุกู่บ้านนาคู เมืองจำพอน และที่เด่นไปกว่านั้น คือ พระธาตุฮิงฮัง วัดหนองลำจัน วัดบ้านชะคืนใต้ วัดท่าโสน วัดไชยะพูม และวัดจำพอน

วังเวียง
เมืองวังเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของ สปป.ลาวตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางทิศเหนือ 150 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาตั้งเรียงรายตามลำน้ำซอง สามารถล่องเรือชมธรรมชาติและยังมีถ้ำต่างๆ ให้ชมอีกมากมาย อาทิ ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ ถ้ำนอนฯลฯ เมืองวังเวียงจึงเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง    

พงสาลี
ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจีน เวียดนาม เป็นแหล่งรวมของชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ไทดำ ไทแดง เย้า ไทลือ ขมุ ฯลฯ ซึ่งแต่ละเผ่ามีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม เครื่องเงินและอัญมณี ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจของพงสาลีจึงอยู่ที่ความแตกต่างของแต่ละชนเผ่าซึ่งเป็นประชากรหลักของที่นี่

หลวงน้ำทา
มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน ที่เลื่องชื่อก็คือป่าสงวนแห่งชาติน้ำฮ้า (Nam Ha) อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยมี NBCA-National Biodiversity Conservation Area ทำหน้าที่คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าเขตร้อนครอบคลุมถึง 99% ของพื้นที่ทั้งหมด สัตว์ป่าที่มีมากในเขตนี้ก็คือ หมาป่า เสือ เสือดาว หมี ชะนี และพันธุ์นกขนาดใหญ่ เป็นต้น

อุดมไชย
ที่นี่คือแหล่งรวมชนเผ่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยถึง 23 เผ่า เช่น ม้ง อีก้อ ขมุ การเดินทางมาเที่ยวอุดมไชย นักท่องเที่ยวจะได้พบกับการต้อนรับด้วยประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมที่แต่ละเผ่ารักษาไว้มานานกว่า 2,000 ปี และนี่เองที่เป็นสีสันของการมาแขวงอุดมไชย

บ่อแก้ว
" บ่อแก้ว " หมายถึง ดินแดนแห่งเมืองบ่อพลอย อัญมณี หรือที่ชาวลาวเรียกว่า "แก้วประเสริฐ" เหตุเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ่อแก้วอุดมด้วยแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็น ทอง แร่อัญมณีต่าง ๆ อันเป็นแหล่งสร้างรายได้แก่รัฐและชาวเมืองบ่อแก้วมาจนบัดนี้

หน่วยราชการไทย
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
เลขที่ 028 หน่วย 03 บ้านสีสังวอน เมืองไซเสดถา
นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 450 038                     
โทรสาร : (856-21) 415 810

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ถนนโพนเค็ง (ฝั่งตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฯ) เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 413-704                      
โทรสาร : (856-21) 412-098

บริษัทการบินไทย (มหาชน) จำกัด
70/101-103 บ้านขุนตาทุ่ง นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ : (856-21) 222-527-9, 251-041
โทรสาร : (856-21) 216-143, 250-801

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศลาว
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
(Royal Thai Embassy)
ถนนโพนเค็ง เมืองจันทะบูลี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ (856-21) 214-581-3, 214-585 , (02) 575 0512-3
โทรสาร (856-21) 214-580 , (02) 575 0510
E-mail : thaivie@mfa.go.th     

สำนักงานฝ่ายกงสุล
Consular Section                 

ถนนธาตุหลวง เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์ (856-21) 900 238 ,415 335
โทรสาร (856-21) 415 336    

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
Royal Thai Consulate General
ถนนกุวอละวง เมืองคันทะบูลี แขวงสะหวันนะเขต
โทรศัพท์ (856-41) 212 373
โทรสาร (856-41) 212 370


การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates