• มั่นใจ ได้ตั๋วเครื่องบินชัวร์ 100%
 • ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 

ประเทศไต้หวัน กรุงไทเป

สรุปข้อมูล ประเทศไต้หวัน โดย BkkFly.comข้อมูลทั่วไป

การทำงานต้องมีสัญญาจ้าง
คนหางานต้องเข้ารับการตรวจโรคภายใน 3 วัน นับจากวันเดินทางเข้าสู่ไต้หวันและก่อนหรือหลัง 30 วัน ของทุกๆ 6 เดือน
คนหางานต้องยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ และพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภายใน 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน
นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานให้หลังจากผ่านการตรวจโรคครั้งแรก ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันเดินทางถึงไต้หวัน และนายจ้างต้องยื่นคำร้องขอต่อสัญญาภายในเวลา 60 วัน ก่อนครบกำหนดอนุญาตทำงาน
นายจ้าง ประเภทของงานและสถานที่ทำงานต้องเป็นอย่างเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
หากทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาล เมื่อผู้ป่วยหรือคนชราที่ดูแลเสียชีวิตลงต้องเตือนนายจ้างให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ถูกดูแลภายในเวลา 30 วัน
ก่อนเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน ต้องสอบถามให้แน่ชัดก่อนว่าผู้ไปรับที่สนามบินเป็นใคร เช่น นายจ้าง บริษัทจัดหางาน และชื่อผู้ได้รับมอบหมาย สิทธิและผลประโยชน์ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน

คนหางานจะได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไต้หวัน
การจ่ายค่าจ้าง นายจ้างควรแนบรายการเงินเดือนอย่างละเอียดเป็นภาษาจีนและไทยให้เซ็นต์รับ
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน แต่สามารถหักภาษีเงินได้เบี้ยประกันกองทุนประกันภัยแรงงาน และเบี้ยประกันสุขภาพได้ ทั้งนี้นายจ้างสามารถรวมค่าที่พักและอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างได้ แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 NT$ ตามแต่จะตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง
เวลาทำงานปกติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง เมื่อมีการขยายเวลาทำงานล่วงเวลาให้คำนวณค่าจ้างทำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย
เมื่อทำงานครบ 1 ปี นับตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป จะมีวันหยุดพักพิเศษประจำปีโดยมีค่าจ้างปีละ 7 วัน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยเนื่องจากการทำงาน ในระหว่างที่รับการรักษาถือว่าลาป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าจ้างตามปกติ
คนหางานต้องเสียภาษีเงินได้ ระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันหากทำงานและพำนักในไต้หวันไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปีภาษี (1ม.ค.-31ธ.ค.) จะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 20 % แต่หากพำนักในไต้หวันครบ 183 วันใน 1 ปีภาษี (เช่นเดินทางเข้าไต้หวันก่อนหรือในวันที่ 1 ก.ค. และไม่ได้เดินทางออกจากไต้หวันจนถึงสิ้นปี) หรือในปีภาษีที่ผ่านมาครบ 183 วันแล้วและอยู่ต่อจนถึงปีที่ 2 จะเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 6-10 %
ต้องยื่นแบบรายการเสียภาษีปีที่ผ่านมาในช่วง 1-31 พ.ค. ของปีถัดไป หากต้องเดินทางออกจากไต้หวันกลางปี ต้องยื่นแบบและชำระภาษีของปีนั้นให้เรียบร้อย ก่อนเดินทาง 7 วัน สรรพากรท้องที่จะคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกินให้เป็นเช็คหลังจากการยื่นแบบแล้ว 4 เดือน
ผู้ที่แจ้งข้อมูลเงินได้เท็จ ต้องระวางโทษปรับ  2 เท่าของเงินภาษีที่หลบเลี่ยง ผู้ใดไม่ยื่นแบบ แสดงรายการเสียภาษีต้องระวางโทษปรับ 3 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสีย
เงินสะสมของคนหางาน

นายจ้างบางรายจะหักเงินสะสมไว้จากคนหางานร้อยละ 20-25 ของเงินเดือน และนำไปฝากธนาคารและจะคืนให้เมื่อทำงานครบสัญญา แต่การหักเงินดังกล่าวไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับคนงานและถ้าหากคนหางานหลบหนี ก็จะถูกหักเงินสะสมที่หักไว้ทั้งหมด

กองทุนประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพ
กองทุนประกันภัยแรงงานเท่ากับร้อยละ 6.5 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 70 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 20
กองทุนประกันสุขภาพเท่ากับร้อยละ 4.25 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายร้อยละ 60 รัฐบาลไต้หวันจ่ายร้อยละ 10 และคนหางานจ่ายสมทบร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่คนหางานต้องรับผิดชอบ
ค่าลงทะเบียน 30 - 200 เหรียญไต้หวันต่อการรักษา 1 ครั้ง
การรักษาพยาบาลที่คลีนิค (คนไข้นอก) ต้องจ่าย 50 เหรียญไต้หวัน ถ้าเข้าโรงพยาบาลต้องจ่าย 100 เหรียญไต้หวัน
ถ้านอนพักรักษาในโรงพยาบาล (คนไข้ใน) ต้องจ่ายค่ารักษาตามประเภทของห้องพัก (ซึ่งแบ่งเป็นห้องพักสำหรับโรคฉับพลันและเรื้อรัง) และจำนวนวันที่นอนพักรักษา
สิทธิและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุน

เมื่อเจ็บป่วยจะได้รักษาฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนที่คนหางานต้องรับผิดชอบ
หากต้องสูญเสียอวัยวะจากการทำงานจะได้เงินทดแทน
หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพกับค่าจ้าง 5 เดือน และเงินทดแทนตามเงื่อนไข ดังนี้
*** กรณีเสียชีวิตนอกงาน จะได้รับเงินทดแทนตามอายุการเข้ากองทุน :
เข้ากองทุนไม่ครบ 1 ปี  ได้รับเงินทดแทน 10 เดือน
เข้ากองทุน 1 ปี แต่ไม่ครบ 2 ปี ได้รับเงินทดแทน 20 เดือน
เข้ากองทุนเกิน 2 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินทดแทน 30 เดือน
*** กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานไม่ว่าจะมีอายุงานนานเท่าใดจะได้รับเงินทดแทนเท่ากับค่าจ้าง 40 เดือน

ข้อดีของการทำงานอย่างถูกกฎหมาย
การทำงานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากจะได้รับการคุ้มครองค่าจ้าง เงื่อนไขด้านแรงงานและสวัสดิการต่างๆ แล้ว ในระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน หากไม่เคยมีประวัติทำผิดระเบียบกฎหมาย เมื่อเดินทางกลับประเทศก่อนครบสัญญาหรือครบสัญญาหรือเดินทางกลับเนื่องจากไม่ผ่านการตรวจโรค แต่หลังกลับประเทศไทยได้เข้ารับการรักษาจนหายขาดแล้วสามารถจะยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าสู่ไต้หวันทำงานได้อีก หลังจากที่เดินทางกลับประเทศแล้ว 1 วัน แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ทำงานอยู่ในไต้หวันรวมกันแล้วต้องไม่เกิน  6 ปี
การขับขี่ยานพาหนะต้องมีบัตรประจำตัวและใบอนุญาตขับขี่ติดตัวเสมอ

ข้อห้ามขณะทำงานในไต้หวัน
นัดหยุดงาน หรือปฏิบัติต่อนายจ้างด้วยความรุนแรง
หลบหนีนายจ้าง
เล่นการพนันทุกชนิด
ผลิตหรือมีของมึนเมา
ยาเสพติดทุกชนิด
ครอบครองอาวุธปืน
ฝ่าฝืนประเพณีของไต้หวัน
ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง
ก่อความรำคาญและรบกวนผู้อื่นยามวิกาล
ทำลายทรัพย์สินของนายจ้าง
ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยทำร้ายร่างกาย
ผลพวงของการหลบหนีนายจ้าง
แรงงานต่างชาติที่ขาดงานติดต่อกัน 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้จะถูกเพิกถอบใบอนุญาตทำงานและถูกเนรเทศออกจากไต้หวันไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาทำงานได้อีก นอกจากนี้แรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตยังจะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000-150,000 NT$

สาเหตุที่คนหางานถูกเลิกจ้าง
คนหางานจะต้องได้รับการตรวจโรคซ้ำภายใน 7 วัน นับจากวันที่เดินทางถึงและจะถูกส่งกลับทันที หากตรวจพบว่าตั้งครรภ์ เป็นโรคจิต ติดยาเสพติดหรือเป็นโรคติดต่อ 

เวลาทำการของหน่วยงานต่าง ๆ
ราชการ จันทร์-ศุกร์ เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.30 - 17.30 น.
ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 15.30 น.
บริษัททั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
ห้างสรรพสินค้า          ร้านค้าทั่วไป 11.00 - 21.30 น.
11.00 - 21.00 น.

หากท่านจะอยู่อาศัยในไต้หวัน
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
(Thailand Trade and Economic Office)
No. 150 Fushing N. Road, 7th Floor, TAIPEI 104
โทรศัพท์ (886-2) 2712-1882
โทรสาร (886-2) 2713-0042
E-mail : mailto:thaidkr@telecom-plus.sn

การขอหนังสือเดินทางและขอ

อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเซีย
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปรตุเกส ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิสราเอล ประเทศไต้หวัน
    เยอรมันนี ประเทศเยอรมัน ประเทศอิรัก ประเทศพม่า
อเมริกาใต้ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศปากีสถาน ประเทศเวียดนาม
ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศรัสเซีย ประเทศบังคลาเทศ ประเทศสิงคโปร์
ประเทศชิลี ประเทศสวีเดน ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศกัมพูชา
ประเทศเซเนกัล ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศคูเวต ประเทศมาเลเซีย
    ประเทศเนเธอร์แลนด์ โอมาน ประเทศโอมาน ประเทศเกาหลีใต้
แอฟริกา ประเทศสเปน     ประเทศจีน
ประเทศอียิปต์ ประเทศเดนมาร์ก โอซีเนีย ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศเคนย่า ประเทศโปร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศบรูไน
ประเทศโมร๊อคโค ประเทศสาธารณรัฐเชค ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอินเดีย
อเมริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ โรมาเนีย ประเทศโรมาเนีย     ประเทศอินโดนีเซีย
    ประเทศตุรกี     ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
    ประเทศฮังการี     ประเทศเนปาล
    ประเทศกรีซ        
    ประเทศออสเตรีย        
               
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates