เงื่อนไขและข้อตกลง  
เงื่อนไขและข้อตกลง  

บริษัท บิลเฟต จำกัด ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซด์ บีเคเคฟลายดอทคอมหรือ www.bkkfly.com ได้กำหนดเงื่อนไขข้อตกลงในสาระสำคัญ สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ที่บริษัท ฯ ได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้

Bkkfly มีความตั้งใจให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถ อ้างอิงได้ อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ bkkfly อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูล ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้

การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่สารใด ๆ ระหว่างลูกค้าและหรือตัวแทนของผู้เดินทาง และบริษัท ฯ เป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายว่ามีการติดต่อซื้อขายนั้นจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

1.การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย 02 728 4533 แล้วกดต่อเลขหมายภายใน (หากมีการใช้เบอร์มือถือส่วนตัว บริษัท ฯ ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อกับบริษัท ฯ ทั้งสิ้น)
1.2. การติดต่อสื่อสารทางโทรสาร จะต้องใช้เลขหมาย 02 728 4531
1.3 การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) :
1.4 การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-3 นั้น บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้า โดยที่บริษัท ฯ ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกสินค้าบริการ
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก สินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและบริการที่ลูกค้าซื้อ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของประเภทสินค้าและบริการนั้น ๆ ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้ ในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ทาง เจ้าหน้าที่ หรือ ตัวแทนขายของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางช่องทาง อีเมลล์ หรือ โทรสาร ก่อนที่ลูกค้าจะทำการชำระเงิน

การชำระเงิน

บริษัทฯ จะทำการออกตั๋วเครื่องบิน และบริการอื่น ๆ ให้กรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการประเภทผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผ่านช่องทางการชำระเงินที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ (วิธีการชำระเงิน) ทั้งนี้กรุณาแจ้งหรือส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อและข้อมูลของผู้ชำระเงินมายังเจ้าหน้าที่ เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯ จะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีที่ใช้โอนเงินเป็นบัญชีนิติบุคคลในนาม "บริษัท บิลเฟต จำกัด" เท่านั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยเด็ดขาด! กรุณาอย่าหลงเชื่อให้โอนเงิน เข้าบัญชีบุคคลธรรมดา โปรดระมัดระวัง" หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Call Center : 02-728-4533

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้เลขหมายโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์ (e-mail address) และ/หรือหมายเลขวิทยุติดตามตัวที่ให้ ในการแจ้งข้อมูลการให้บริการ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริษัทในเครือ หรือข่าวสารอื่น ๆ ผ่านทาง E-Newsletter หรือช่องทางอื่น ๆ

 
   
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates