ประกันภัยการเดินทาง


Business Oasis Travel Insurance

| Back | Download PDF
สรุปข้อมูล Business Oasis Travel Insurance โดย BkkFly.com

Period / ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Oasis Business
INDIVIDUAL / เฉพาะรายบุคคล
1 - 4 915
5 - 7 1025
8 - 10 1,440
11 - 14 1,655
15 - 22 2,470
23 - 31 2,940
32 - 45 3,705
46 - 62 4,320
63 - 75 4,935
76 - 90 5,530
91 - 120 6,910
121 - 150 8,765
151 - 180 12,110


BENEFITS / ผลประโยชน์ Oasis Business
INSURANCE / ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือ น้อยกว่า 75 ปี

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี

**(บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง อายุไม่เกิน 21 ปี)


ไม่เกิน 5,000,000

ไม่เกิน 2,500,000
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b.ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
ไม่เกิน 2,500,000
ไม่เกิน 250,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลที่สาม ไม่เกิน 3,500,000
4. A- สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
    B- สิ่งของมีค่า (ต่อชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท)
สูงสุดไม่เกิน 50,000
สูงสุดไม่เกิน 25,000
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง
(อันเนื่องมาจากการเสียชิวิต การบาดเจ็บ หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่ง)
คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่เกิน 5,000
8. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 20,000
9. เที่ยวบินล่าช้า สาหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม สูงสุดไม่เกิน 50,000
10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
ค่าที่พักค้างคืนไม่เกิน 10,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์/ การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน
หรือ ผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านถูกส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม เพื่อร่วมงานศพ เนื่องจากการเสียชีวิต
ของภรรยา สามี บุตร ธิดา บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
5.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ
และกลับมาพร้อมกับท่านเนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ไม่คุ้มครอง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง
7. การให้เงินสดสารองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่เกิน 50,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
ข้อมูลในการติดต่อสถานทูต
ตารางการเดินทางของเที่ยวบิน
ข้อมูลทางด้านภูมิอากาศ
บริการอื่นๆ การส่งข่าวสารด่วน, ข้อมูลทางการแพทย์,
บริการด้านกฎหมาย,
การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉินสำหรับครอบครัว,
การจองโรงแรมที่พัก,การจองรถเช่า,
การช่วยเหลือค้นหาสัมภาระการเดินทางที่หายไป,
การให้ความช่วยเหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย,
การจัดหาเจ้าหน้าที่แปลภาษา,
การให้ข้อมูลในการบริการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ,
การเก็บสำเนาเอกสารส่วนตัว
การจำกัดอายุของผู้สมัคร กำหนดอายุต่าสุดไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย
** หมายเหตุ : สกุลเงินแสดงหน่วยเป็นเงินบาทไทย
** ความคุ้มครองสำหรับสมาชิกในครอบครัวมากถึง 4 คน โดยต้องเป็นผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน

ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria,Nigeria,Colombia,Mexico,Pakistan.Iraq,Congo(DRC), Central African Republic,Republic of South Sudan,Cote d'lvoire,Afghanistan,Burundi,Eritrea,Kenya, Guinea,North Korea,Iran,Lebanon,Mauritania,Mali,Libya,Algeria,Yemen,Somalia,Chad,Haiti,Niger, Saudi Arabia,Israel,The West Bank and Gaza
สมัครประกันภัยการเดินทาง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates