ประกันภัยการเดินทาง


Leisure Oasis Travel Insurance

| Back | Download PDF
สรุปข้อมูล Leisure Oasis Travel Insurance โดย BkkFly.com

Period / ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Oasis Leisure
รายบุคคล ครอบครัว
1 - 4 815 1,630
5 - 7 925 1,850
8 - 10 1,240 2,480
11 - 14 1,380 2,760
15 - 22 2,170 4,340
23 - 31 2,480 4,960
32 - 45 3,655 7,310
46 - 62 3,940 7,880
63 - 75 4,650 9,300
76 - 90 5,335 10,670
91 - 120 6,210 12,420
121 - 150 8,465 16,930
151 - 180 11,680 23,360


BENEFITS / ผลประโยชน์ Oasis Leisure
INSURANCE / ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือ น้อยกว่า 75 ปี

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี

**(เด็กอายุไม่เกิน 21 ปี)


ไม่เกิน 4,000,000

ไม่เกิน 2,000,000
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
ไม่เกิน 2,500,000
ไม่เกิน 250,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่เกิน 2,500,000
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
    สิ่งของมีค่า (ต่อชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท)
สูงสุดไม่เกิน 50,000
สูงสุดไม่เกิน 25,000
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ตามค่าใช้จ่ายจริง
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง
(อันเนื่องมาจากการเสียชิวิต การบาดเจ็บ หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่ง)
คุ้มครอง
7. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่เกิน 5,000
8. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่เกิน 20,000
9. เที่ยวบินล่าช้า สาหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม สูงสุดไม่เกิน 50,000
10. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม
สูงสุดไม่เกิน 50,000
5,000
ค่าที่พักค้างคืนไม่เกิน 10,000
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์/ การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน
หรือ ผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านถูกส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม เพื่อร่วมงานศพ เนื่องจากการเสียชีวิต
ของภรรยา สามี บุตร ธิดา บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
5.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ
และกลับมาพร้อมกับท่านเนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง
7. การให้เงินสดสารองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
บริการอื่นๆ การส่งข่าวสารด่วน
ข้อมูลทางการแพทย์
บริการด้านกฎหมาย
การจำกัดอายุของผู้สมัคร กำหนดอายุต่าสุดไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย
** ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria,Nigeria,Colombia,Mexico,Pakistan.Iraq,Congo(DRC), Central African Republic,Republic of South Sudan,Cote d'lvoire,Afghanistan,Burundi,Eritrea,Kenya, Guinea,North Korea,Iran,Lebanon,Mauritania,Mali,Libya,Algeria,Yemen,Somalia,Chad,Haiti,Niger, Saudi Arabia,Israel,The West Bank and Gaza

สมัครประกันภัยการเดินทาง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates