ประกันภัยการเดินทาง


Tripper Oasis Travel Insurance

| Back | Download PDF
สรุปข้อมูล Tripper Oasis Travel Insurance โดย BkkFly.com

Period / ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Oasis Leisure
รายบุคคล ครอบครัว
1 - 4 300 600
5 - 7 370 740
8 - 10 430 860
11 - 14 695 1,390
15 - 22 1,305 2,610
23 - 31 1,445 2,890
32 - 45 2,185 4,370
46 - 62 2,405 4,809
63 - 75 2,725 5,450
76 - 90 3,150 6,300
91 - 120 4,670 9,340
121 - 150 7,210 14,420
151 - 180 9,225 18,450


BENEFITS / ผลประโยชน์ Oasis Tripper
INSURANCE / ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือ น้อยกว่า 75 ปี

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี

**(เด็กอายุไม่เกิน 21 ปี)


ไม่เกิน 3,000,000

ไม่เกิน 1,500,000
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
ไม่เกิน 2,000,000
ไม่เกิน 200,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล ไม่คุ้มครอง
4. สัมภาระในการเดินทางสูญหาย / เสียหาย
    สิ่งของมีค่า (ต่อชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 5,000 บาท)
ไม่คุ้มครอง
5. ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง
6. เงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัวสูญหาย คุ้มครอง
7. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
8. เที่ยวบินล่าช้า
สาหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม
ไม่คุ้มครอง
การให้บริการความช่วยเหลือ
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์/ การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน
3. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน
หรือ ผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านถูกส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
4.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม เพื่อร่วมงานศพ เนื่องจากการเสียชีวิต
ของภรรยา สามี บุตร ธิดา บิดา มารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด
5.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติม สำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ
และกลับมาพร้อมกับท่านเนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
6. การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
7. เที่ยวบินล่าช้า
สำหรับความล่าช้าในแต่ละ 12 ชั่วโมงเต็ม
ไม่คุ้มครอง
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเต็ม
ไม่คุ้มครอง
9. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง
บริการอื่นๆ -
การจำกัดอายุของผู้สมัคร กำหนดอายุต่าสุดไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย
** ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria,Nigeria,Colombia,Mexico,Pakistan.Iraq,Congo(DRC), Central African Republic,Republic of South Sudan,Cote d'lvoire,Afghanistan,Burundi,Eritrea,Kenya, Guinea,North Korea,Iran,Lebanon,Mauritania,Mali,Libya,Algeria,Yemen,Somalia,Chad,Haiti,Niger, Saudi Arabia,Israel,The West Bank and Gaza

สมัครประกันภัยการเดินทาง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates