ประกันภัยการเดินทาง


Visa & Visa Plus Oasis Travel Insurance

| Back | Download PDF
สรุปข้อมูล Visa & Visa Plus Oasis Travel Insurance โดย BkkFly.com

Period / ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Oasis Visa Oasis Visa Plus
เฉพาะรายบุคคล เฉพาะรายบุคคล
1 - 4 290 295
5 - 7 355 410
8 - 10 420 505
11 - 14 655 695
15 - 22 1,235 1,405
23 - 31 1,330 1,615
32 - 45 1,915 2,135
46 - 62 2,075 2,300
63 - 75 2,445 2,625
76 - 90 2,605 2,845
91 - 120 3,925 4,465
121 - 150 5,955 6,705
151 - 180 7,965 8,920
BENEFITS / ผลประโยชน์ Oasis Visa Oasis Visa Plus
INSURANCE / ความคุ้มครอง
1. การสูญเสียชีวิต / อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือ น้อยกว่า 75 ปี

ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี

**(เด็กอายุไม่เกิน 21 ปี)


สูงสุด 2,000,000

สูงสุด 1,000,000


สูงสุด 2,000,000

สูงสุด 1,000,000
2a. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
2b. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
สูงสุด 1,500,000
สูงสุด 150,000
สูงสุด 1,500,000
สูงสุด 150,000
3. ความรับผิดตามกฎหมายส่วนบุคคล สูงสุด 1,000,000 สูงสุด 1,000,000
4. การขยายเวลาอัตโนมัติจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเดินทาง (อันเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความล่าช้าของพาหนะขนส่งมวลชน) คุ้มครอง คุ้มครอง
การให้บริการความช่วยเหลือ Oasis Visa Oasis Visa Plus
1. ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก MAG 24 ชั่วโมง MAG 24 ชั่วโมง
2. ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ สูงสุด 2,000,000 สูงสุด 2,000,000
สายด่วนบริการ 24 ชั่วโมง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง,
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง,
รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า
บริการอื่น ๆ ไม่มี การให้ความช่วย เหลือกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย, การจัดหาเจ้าหน้าที่แปล ล่ามภาษา
การจำกัดอายุของผู้สมัคร กำหนดอายุต่าสุดไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และสูงสุดไม่เกิน 80 ปี
ความเสียหายส่วนแรก ไม่มีค่าใช้จ่าย
** ประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง : Syria,Nigeria,Colombia,Mexico,Pakistan.Iraq,Congo(DRC), Central African Republic,Republic of South Sudan,Cote d'lvoire,Afghanistan,Burundi,Eritrea,Kenya, Guinea,North Korea,Iran,Lebanon,Mauritania,Mali,Libya,Algeria,Yemen,Somalia,Chad,Haiti,Niger, Saudi Arabia,Israel,The West Bank and Gazaสมัครประกันภัยการเดินทาง


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates