• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า


วีซ่าอาบูดาบี (Abu Dhabi Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าอาบูดาบี โดย BkkFly.com

สถานทูตอาบูดาบี (UNITED ARAB EMIRATES EMBASSY)

ที่ตั้ง : ออลซีซั่น เพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. : 0-2402-4000 (* อัพเดต 24 สิงหาคม 2558)
Fax. : 0-2002-4005
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-17.00 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-17.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : -
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  2. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. - เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ Statement
  7. - ใบประกันการเดินทาง
  8. - จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
   - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
  9. - รายละเอียดของผู้เดินทาง
   • ชื่อบิดา - มารดา ของผู้เดินทาง
   • บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
   • ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่จะไปพักในอบูดาบี
   • Education Background แจ้งว่าเรียนจบจากที่ไหน และสาขาอะไร
   • สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  2. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. - เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ Statement
  7. - ใบประกันการเดินทาง
  8. - จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
   - กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
  9. - รายละเอียดของผู้เดินทาง
   • ชื่อบิดา - มารดา ของผู้เดินทาง
   • บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
   • ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่จะไปพักในอบูดาบี
   • Education Background แจ้งว่าเรียนจบจากที่ไหน และสาขาอะไร
   • สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย
  10. - จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กร ที่อยู่ในอาบูดาบี
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,900 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates