• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก
รับทำวีซ่าประเทศลักเซมเบิร์ก


วีซ่าลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าลักเซมเบิร์ก โดย BkkFly.com

สถานทูตลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 17 คิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
MRT สถานีลุมพินี (ทางออก 2)
Tel. : 02-677-7360
Fax. : 02-677-7364
E-mail. : bangkok.amb@mae.etat.lu
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต (** ต้องโทรนัดหมายล่วงหน้า)
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-11.30 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-11.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7-14 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.bangkok.mae.lu/en/Visa-to-Luxembourg
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  2. - รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซม. สูง 4.5ซม. ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  3. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  4. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  7. - ใบประกันการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  8. - จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย ขนาด 3.5 ซม. สูง 4.5ซม. ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  2. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  7. - ใบประกันการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  8. - จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  9. - จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศลักเซมเบิร์ก
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates