• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศบราซิล
วีซ่าประเทศบราซิล


วีซ่าบราซิล (Brazil Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าบราซิล โดย BkkFly.com

สถานทูตบราซิล (BRAZIL EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 34 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/101 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
Tel. : 02-679-8567, 02-679-8568, 02-285-6080
Fax. : 02-679-8569
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 9.30-12.30 น.และ 14.30-16.30น. ศุกร์ 09.30-13.00น.
เวลารับวีซ่า : จันทร์ - พฤหัสบดี 15.00-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : bangkok.itamaraty.gov.br/th
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าบราซิล เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่บราซิลได้ 90 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
  2. - ใบจองโรงแรม
  3. - สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
  4. - รูปถ่ายสี ขนาด 4 x 4 ซม. พื้นหลังสีขาว 2 รูป
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ และเซ็นชื่อ 1 ชุด 
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,200 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับแต่ล่ะสัญชาติ

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  2. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง
  3. - จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศบราซิลส่งแฟ็กซ์เข้าที่สถานทูตบราซิลในประเทศไทยที่หมายเลข 02-679-8569
  4. - สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
  5. - Work Permit ตัวจริง พร้อมสำเนา ( ชาวต่างชาติ )
  6. - รูปถ่าย 4 x 4 ซม. พื้นหลังสีขาว 2 รูป
  7. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์และเซ็นชื่อ 1 ชุด
  8. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,200 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates