• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์
วีซ่าประเทศฟินแลนด์


วีซ่าฟินแลนด์ (Finland Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าฟินแลนด์ โดย BkkFly.com

สถานทูตฟินแลนด์ (FINLAND EMBASSY)

ที่ตั้ง :
ศูนย์รับคำร้องวีซ่าฟินแลนด์
ชั้น 12 อาคารอัลม่าลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10300
Tel. : 02-118-7009
Fax. : -
E-mail. : info.fith@vfshelpline.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.00 - 12.00 น. และ 13.00-15.00น.
เวลารับวีซ่า : 13.00 - 16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7-15 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.vfsglobal.com/finland/thailand
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน
  3. - ใบจองโรงแรม พร้อมสำเนา
  4. - ประกันสุขภาพ(Medical Insurance) วงเงิน2ล้านบาท
  5. - รูปถ่ายสี พื้นหลังสีอ่อนหรือสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (สำหรับวันที่ยื่นวีซ่า) และตั๋วเครื่องบินตัวจริง(สำหรับวันที่รับวีซ่า)
  7. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  8. - สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)/สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  9. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง พร้อมสำเนา
  10. - รายละเอียดแผนการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  2. - จดหมายเชิญจากบริษัทในฟินแลนด์ ตัวจริง
  3. - สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
  4. - ประกันสุขภาพ (Medical Insurance) วงเงิน 2,000,000
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  6. - รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(สำหรับวันที่ยื่นวีซ่า)และตั๋วเครื่องบินตัวจริง(สำหรับวันที่รับวีซ่า)
  8. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  9. - สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)/สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates