• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส
วีซ่าประเทศฝรั่งเศส


วีซ่าฝรั่งเศส (France Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าฝรั่งเศส โดย BkkFly.com

สถานทูตฝรั่งเศส (FRANCE EMBASSY)

ที่ตั้ง :
ศูนย์ TLScontact
สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
Tel. : 02-696-3888
Fax. : -
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.00-16.00 น.
เวลารับวีซ่า : 8.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 - 10วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.tlscontact.com/th2fr/login.php
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  3. - ใบสลิปเงินเดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 3 เดือนล่าสุด
  4. - สำเนาบัตรประชาชน
  5. - สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  6. - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  7. - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  8. - หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนา
  9. - เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  10. - ใบจองโรงแรม
  11. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
  12. - แบบฟอร์มขอวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วน
  13. - หนังสือรับรองการทำงาน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  3. - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน ฉบับจริง
  4. - ใบสลิปเงินเดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 3 เดือนล่าสุด
  5. - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  6. - สำเนาบัตรประชาชน
  7. - สำเนาทะเบียนบ้าน
  8. - สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  9. - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  10. - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
  11. - หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนา
  12. - จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศฝรั่งเศส
  13. - เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  14. - ใบจองโรงแรม
  15. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
  16. - หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเหตุผลการลางาน และวันเดินทาง
  17. - แบบฟอร์มขอวีซ่า กรอกช้อมูลครบถ้วน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates