• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศกรีซ
วีซ่าประเทศกรีซ


วีซ่ากรีซ (Greece Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่ากรีซ โดย BkkFly.com

สถานทูต (GREECE EMBASSY)

ที่ตั้ง : อาคาร สาธรนคร ชั้น 23
เลขที่ 100/41 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. : 02-667-0090 ถึง 92
Fax. : 02-667-0093
E-mail. : gremb.ban@mfa.gr
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 10.00-13.00 น.
เวลารับวีซ่า : 10.00-13.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand.html
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

  1. - จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  2. - ใบจองโรงแรม
  3. - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน
  4. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมระบะเวลาที่เดินทาง วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  6. - รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  8. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  9. - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
  10. - หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศกรีซ (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  2. - จดหมายเชิญต้อง fax จากบริษัทที่กรีก เข้าสถามฑูตกรีก ในประเทศไทยด้วย
  3. - สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
  4. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมระยะเวลาที่เดินทาง วงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  6. - รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว
  7. - ใบจองโรงแรม
  8. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  9. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  10. - สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates