จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

HUNGARY EMBASSY

  20/F OAK TOWER,PRESIDENT PARK 95 SUKHUMVIT SOI 24,PRAKANONG., BANGKOK 10110
  TEL : 02-661-1150-2 , 02-661-1155
  FAX : 02-661-1153
  EMAIL : mission.bgk@kum.hu
  URL : http://www.mfa.gov.hu/emb/bangkok
 

***เปิดทำการ3 วัน จัทร์--พุธ--ศุกร์***

***ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร***

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เอกสารยื่น VISA HUNGARY

Business

ตั้งแต่ 14 พ.ย. 48 เป็นต้นไปทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ตัวแทนยื่นวีซ่า

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2. จดหมายเชิญจากบริษัทในฮังการี

3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน

4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท

(ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE /11MAY05)

5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี)

6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

7.รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป

8.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน

10. ใบจองโรงแรม

  
TOURIST

1. จดหมายรับรองการทำงาน

2.สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน

3. ใบจองโรงแรม

4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท

(ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE /11MAY05)

5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป

6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ต

เล่มเก่า(ถ้ามี)

7.ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน

 

***ยื่น 10 เล่มขึ้นไปถือว่าเป็นกรุ๊ป ใช้เวลาทำการ 2 อาทิตย์***

***คนอินเดีย อินโดนีเซีย ใช้เวลาทำการ3-4 สัปดาห์***

  
ผู้ที่เดินทางถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องทำวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

- แคนาดา

- มาเลเซีย

 

***ถ้าผู้เดินทางถือพาสปอรืตข้าราชการเล่มสีนำ้เงินอยู่ได้ 90 วัน(แบบท่องเที่ยว)

แต่พาสปอร์ตต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไปวีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates