• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศอินเดีย
วีซ่าประเทศอินเดีย


วีซ่าอินเดีย (India Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าอินเดีย โดย BkkFly.com

สถานทูตอินเดีย (INDIA EMBASSY)

ที่ตั้ง : 46 ประสานมิตร สุขุมวิท ซอย23 กทม. 10110
Tel. : 02-258-0300 ถึง 07 ,02-260-4166
Fax. : 02-259-4871
E-mail. : cons.bangkok@mea.gov.in
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : www.indianembassy.in.th
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. - สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
  5. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
  6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
  •    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน
  •    - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  •    - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน(กรอกด้วยลายมือ ปากกาสีดำเท่านั้น)
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  4. - สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา
  5. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
  6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  9. - จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรในประเทศอินเดีย
  •    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 8,500 บาท / คน
  •    - ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
  •    - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates