จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
สถานทูตไอร์แลนด์ (IRELAND EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารธนิยะ 62 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
Tel. : 0-2632-6720
Fax. : 0-2632-6721
E-mail. : ireland@loxinfo.co.th
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-12.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.30-12.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 30 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.irelandinthailand.com/services1.html
www.dfa.ie/home/index.sdpx?id=8605
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 30 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้


  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป
  4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  9. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีเป็นพนักงาน)
  10. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,920 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  2. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 3 รูป
  4. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  5. ใบจองโรงแรม
  6. ใบประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 1,500,000 บาท
  7. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  8. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  9. จดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศไอร์แลนด์
  10. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีเป็นพนักงาน)
  11. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,920 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

  วีซ่าอเมริกาใต้ South America

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates