• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์
วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์


วีซ่าเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าเนเธอร์แลนด์ โดย BkkFly.com

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS EMBASSY)

ที่ตั้ง : สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพมหานคร
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : 02-118-7003
Fax. : -
E-mail. : info.nlth@vfshelpline.com , ban-ca@minbuza.nl
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08:30 – 16:00 น.
เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และเวลา 13:00 – 16:00 น.
เวลารับวีซ่า : 08:30 – 16:00 น.
เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และเวลา 13:00 – 16:00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/thai
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 15 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  2. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากเดินทางกลับ พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - สมุดบัญชีเงินฝาก เล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า
  7. - ใบประกันการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 2,000,000 บาท
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
  9. - รายละเอียดการเดินทางต่างๆ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,700 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีอ่อน หรือ สีขาว จำนวน 2 ใบ
  2. - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  4. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากเดินทางกลับ
   พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  5. - แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนทางออนไลน์ พร้อมเซ็นชื่อ
  6. - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองจากธนาคาร
  7. - ใบประกันการเดินทาง วงเงินครอบคลุมระยะเวลาเดินทางอย่างน้อย 2,000,000 บาท
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทางและการรับรองค่าใช้จ่ายต่างๆ
  9. - จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,700 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates