จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
สถานทูตโปรตุเกส (PORTUGAL EMBASSY)

ที่ตั้ง : 26 ซ. กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถ.เจริญกรุง กทม. 10500
Tel. : 02-234-2123, 02-234-0372
Fax. : 02-238-4275
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ -ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-11.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.30-11.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 10 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : -
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  5. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
  6. สมุดบัญชีธนาคารปรับยอดล่าสุด บัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  9. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วันลาหยุดงาน และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนพร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  5. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
  6. สมุดบัญชีธนาคารปรับยอดล่าสุด บัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  9. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วันลาหยุดงาน และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  10. หนังสือหรือจดหมายเชิญฉบับจริง จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,600 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

  วีซ่าอเมริกาใต้ South America

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates