จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า
 

ROMANIA EMBASSY

  TEL : 0-2617-1551
  FAX :
  EMAIL :
  URL :
 

***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

***ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร**

เอกสารยื่น VISA ROMANIA

Business

(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด )

1. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน เป็นตัวบล๊อกด้วยเครื่องพิมพ์ดีดจนถึงข้อ 17

2. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

4. ใบจองตั๋วตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

5.ใช้เวลาทำการ 5-7 วัน

6. ประกันสุขภาพวงเงิน 2 ล้านบาท

7. ใบจองโรงแรม

8. จดหมายรับรองการทำงาน

หมายเหตุสำคัญ

หากผู้เดินทางถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนเกี่ยวกับสถานภาพทางการเงิน

ผู้เดินทางจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีทุนทรัพย์เพียงพออยู่กับตัวตลอดเวลาที่อยู่ที่โรมาเนียนั่นคืิอ 100

ยูโรต่อวัน เป็นเงินสดหรือเช็คเดินทาง

 

**วันที่ยื่นเอกสารขอวีว่าและวันเดินทางออกจากกรุงเทพฯต้องห่างกันอย่างน้อย 30 วันวีซ่าอเมริกาเหนือ North America

วีซ่าอเมริกาใต้ South America

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates