• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศแอฟริกาใต้
วีซ่าประเทศแอฟริกาใต้


วีซ่าแอฟริกาใต้ (South Africa Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าแอฟริกาใต้ โดย BkkFly.com

สถานทูตแอฟริกาใต้ (SOUTH AFRICA EMBASSY)

ที่ตั้ง : ชั้น 12 ตึก Mthai tower อาคารออลซีซั่น เพลส 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.
Tel. : 02-659-2900
Fax. : 02-685-3500
E-mail. : saembbkk@loxinfo.co.th
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-12.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
สถานะ : ไม่จำเป็นต้องโชว์ตัว
URL : http://www.dirco.gov.za/bangkok/
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าแอฟริกาใต้ เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่แอฟริกาใต้ได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 2 รูป
  2. - ใบจองโรงแรม
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
  4. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
  8. - Work permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณีชาวต่างชาติ )
  9. - ทางสถานทูต จะให้วีซ่าแบบ Multiply Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 2 รูป
  2. - ใบจองโรงแรม
  3. - ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
  4. - จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - หลักฐานแสดงฐานะการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน
  8. - Work permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณีชาวต่างชาติ )
  9. - ทางสถานทูต จะให้วีซ่าแบบ Multiply Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน
  10. - จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ องค์กรจากแอฟริกาใต้
  11. **ถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มี Work Permit ใช้เวลา 10-15 วัน และต้องมีเงิน 40,000
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates