• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
 • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
 • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
 • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
 • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
 • Login :
  Password :
    เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศตุรกี
วีซ่าประเทศตุรกี


วีซ่าตุรกี (Turkey Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าตุรกี โดย BkkFly.com

สถานทูตตุรกี (TURKEY EMBASSY)

ที่ตั้ง : 61/1 ซ.จัดสรร ถ.สุทธิสาร ห้วยขวาง กทม. 10310
Tel. : 02-355-5486 ถึง 7
Fax. : 02-274-7261
E-mail. : embassy.bangkok@mfa.gov.tr
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-12.30 น.
เวลารับวีซ่า : 9.00-12.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : bangkok.emb.mfa.gov.tr
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าตุรกี เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ตุรกีได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า
  วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวพิมพ์ และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง มากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. - สมุดบัญชีเงินฝากผู้เดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 3 เดือน
  6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
  9. - สำเนาวีซ่าตุรกี (เฉพาะกรณีเคยไปตุรกีมาก่อน)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ด้วยตัวพิมพ์ และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่าง มากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. - หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร
  6. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
  9. - สำเนาวีซ่าตุรกี (เฉพาะกรณีเคยไปตุรกีมาก่อน)
  10. - หลักฐานการทำงาน (ต้องผ่านการรับรองจากหอการค้าไทย)
   • จดหมายรับรองการทำงาน
   • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทเบียนพาณิชย์ หรือ
   • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  11. - จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรในตุรกี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
  ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
  พักไม่เกิน 90 วัน
  พักไม่เกิน 21 วัน
  พักไม่เกิน 15 วัน
  พักไม่เกิน 14 วัน
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates